StadgarStadgar för S:ta Annas Gille i Åhus


antagna av årsmöte den 9 december 2015 och fastställda vid styrelsemöte den 13  januari 2016.


§ 1


Namn, verksamhetsområde och karaktär


Föreningens namn är "Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille i Åhus". Föreningen är medlem i  Skånes Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund..


Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges Hembygdsförbund. Medlem i hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.


§ 2


 


Hembygdsföreningens ändamål


Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.


Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.


Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:


att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.


att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.


att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.


Arbetet inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.§ 3


Hembygdsföreningens verksamhet


MÅLSÄTTNING


Föreningens uppgift är att vad gäller Åhus socken

* väcka intresse för och främja hembygdsvård och hembygdsforskning

* medverka till bevarande och vård av natur- och kulturvärden

* medverka i samhälls- och miljöplanering

* samverka med antikvariska och kommunala organ

* dokumentera personer, byggnader och skeenden samt tillvarata föremål och arkivalier

Föreningen skall på ett betryggande sätt bevara och vårda sina byggnader och samlingar. Föreningen kan äga och förvalta fastighet.


§ 4   


MEDLEMSKAP


Medlem blir person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och som årligen erlägger av årsmötet beslutad medlemsavgift. Hedersmedlem kan utses av årsmöte. Hedersmedlem är befriad från avgift. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.


§ 5   


STYRELSE


Bland föreningens medlemmar väljs vid årsmötet en styrelse bestående av nio ordinarie medlemmar, ordföranden inräknad, och fem styrelsesuppleanter.  Ordföranden väljs av årsmötet för ett år, övriga styrelsemedlemmar väljs för två år, dock väljs hälften vid varje årsmöte. Styrelsesuppleanterna väljs för ett år. Om styrelseledamot faller ifrån under året förrättas fyllnadsval till styrelsen. Valen förbereds av en valberedning, som väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig av de ordinarie ledamöterna för ett år i sänder vice ordförande, sekreterare, kassör och arbetsutskott.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda vid förfall för styrelseledamot. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Om vid val, som skett med sluten omröstning, lika röstetal uppkommer, avgör lotten. Sammanträde sker på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter påkallat detta.§ 6


Lokalt samarbete


Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.


Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation

 


§7 


ÅRSMÖTEOrdinarie årsmöte bör hållas på Annadagen den 9 december på av styrelsen bestämd tid och plats samt utlyses senast åtta dagar i förväg genom annons i ortens tidning. Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.


Följande fördragningslista skall gälla vid årsmöte:

1.  Mötets öppnande

2.  Mötets behöriga utlysande

3.  Val av ordförande för årsmötet

4.  Val av sekreterare för årsmötet

5.  Val av två justeringsmän för årsmötet

6.  Årsberättelse

7.  Räkenskaps- och revisionsberättelse

8.  Förslag om ansvarsfrihet för styrelse

9.  Fastställande av medlemsavgift

10.  Val av ordförande och styrelse

11.  Val av revisorer; två ordinarie och två suppleanter

12.  Val av valberedning; tre-fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

13.  Övriga frågor, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

14.  Eventuella motioner och enkla frågor

15.  Mötets avslutande


§ 8


RÄKENSKAPER OCH REVISIONRäkenskapsår skall omfatta tiden 1/11 - 31/10. Räkenskaperna skall ställas till revisorernas förfogande senast 15/11.  Granskning skall vara avslutad senast 30/11.


 


§ 9   


FÖRENINGENS FIRMATecknas av styrelse eller dem styrelsen utser.


§ 10   


ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar skall, för att äga giltighet, godkännas med minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande föreningsmöten av vilka ett skall vara årsmöte.


§ 11   


UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om föreningens upplösning och om disposition av dess egendom skall fattas av två på varandra följande årsmöte, och för att giltighet godkänns med minst 2/3 majoritet av de röstande. Vid föreningens upplösning skall beslut om dess egendom fattas efter samråd med Skånes Hembygdsförbund.


Vid beslut på årsmöte 9/12 2010 och vid styrelsemöte den 26/1

ändrades stadgarna till sitt nuvarande innehåll för att anpassas till Sveriges Hembygdsförbunds rekommendationer